logo banner บริการติดตั้งแก๊ส วางระบบแก๊ส ร้านอาหาร โรงแรมโรงงาน

nrt14 banner top 02

รับออกแบบ วางผัง วางระบบแก๊ส

ห้องครัว ภัตราคาร โรงแรม โรงอาหาร

nrt14 banner top 02

รับติดตั้งระบบแก๊ส ในห้องครัว

ติดตั้งท่อแก๊ส และระบบแก๊สความปลอดภัยสูง

nrt14 banner top 03

ติดตั้งระบบห้องครัว เตาแก๊ส หัวแก๊ส

ในห้องครัวทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ครบวงจร

logo banner บริการติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV รถยนต์ รถบรรทุก|รับตรวจสภาพถัง LPG เกิน 10 ปี และรับบริการตรวจสภาพรถติดตั้งแก๊สทุกประเภท

nrt14 banner top 01

รับติดตั้งแก๊ส LPG รถยนต์ขนาดเล็ก

และรับตรวจสภาพถัง LPG เกิน 10 ปี

nrt14 banner top 01

รับติดตั้งแก๊ส NGV รถขนาดใหญ่

รถยนต์นั่ง รถสิบล้อ รถบัส และรถหัวลาก

nrt14 banner top 01

ตรวจสภาพประจำปีรถติดตั้งแก๊ส

มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

logo banner บริการตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

nrt14 banner top 07

ตรวจสอบการติดตั้งระบบแก๊ส LPG

ในสถานประกอบการ โรงงาน ร้านอาหาร

nrt14 banner top 08

ตรวจสอบอุปกรณ์ปรับความดัน

ตรวจสอบครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับก๊าซ

nrt14 banner top 09

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ถังดับเพลิงเคมี ระบบน้ำดับเพลิง

logo banner

          บริการรับตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการได้ประกาศให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทั่วประเทศต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคาร  เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคารดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543มาตรา 17   ซึ่งให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 12 ทวิ เกี่ยวกับการ กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว และเจ้าของอาคารจะต้องทำการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 โดยตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปีและ ตรวจสอบประจำปีทุกปี  เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสภาพอาคารดังนั้นอาคารที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 9 ประเภท

           

qualityguarantee

"ผู้ตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างที่ดีเยี่ยม  และได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน เรามุ่งมั่น และพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด"

 
49/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี  12120
เบอร์มือถือ: 064-789-9653, 064-789-3619
  www.nrt14.com
Present by www.nrt14.com